Skip to content

Nordjyske Netværk for Naturoplevelser (NNN)

Nordjysk Netværk for Naturoplevelser(NNN) er en forening af medarbejdere, der arbejder med rekreativ udvikling. Fysisk afgrænsning er Region Nordjylland.

Nordjysk Netværk for Naturoplevelser(NNN)

-er en forening af medarbejdere, der arbejder med rekreativ udvikling. Fysisk afgrænsning er Region Nordjylland.

Foreningens formål er bl.a. at koordinere, diskutere, udveksle erfaringer, gå i dialog, lave projekter og samarbejder på tværs af kommunerne indenfor alt, hvad der drejer sig om rekreativ udvikling.
Stier, ruter, sikring af adgang i naturområder, formidling om adfærd, produktion af fælles materialer og meget mere.

NNN er organiseret i en løs flad struktur. Der er ingen kontingent.
Der er udpejet en formand og sekretær der sidder for to år. Højeste myndighed i foreningen er årsmødet, der holdes hvert år inden udgangen af november.

Pt er:

Formanden – Karin Winther, Vesthimmerland Kommune. kwi@vesthimmeland.dk

Sekretæren – Hanne Lauritsen, Frederikshavn Kommune. hlau@frederikshavn.dk

Hærvejsskilt

Vild natur betyder vilde oplevelser

Derfor er det eksempelvis godt at vide, hvordan du håndterer mødet med græssende dyr, når du møder dem på deres hjemmebane.

Det har vi lavet en video der forklarer, hvordan du gør.

Vedtægter for foreningen

”Nordjysk Netværk for Naturoplevelser” Samarbejde om rekreative ruter, natur og friluftsliv Navn og hjemsted.

Navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er ”Nordjysk netværk for naturoplevelser”. Undertitel ”Samarbejde om rekreative ruter, natur og friluftsliv”.
§2
Foreningen har hjemsted hos det til enhver tid værende sekretariat.
Netværkets formål
§3
Netværkets formål er:
 At koordinere og diskutere udvikling og formidling af rekreative naturoplevelser
 At koordinere fremstillingen af formidlingsprodukter herunder vedligehold og udvikling af fælles, rekreative kort og fælles designguide, så produkterne følger en fælles standard.
 At udveksle erfaringer samt diskutere driftsmæssige udfordringer, vedligeholdelsesstatus og kvalitetsstandarder for nationale og regionale cykel- og vandreruter, så netværkets medlemmer leverer et ens produkt til brugerne.
 At koordinere bestilling af skilte, standere m.m. til de nationale og regionale ruter, så skiltning holder en ens standard.
 At koordinere projekter og samarbejder, der går på tværs af regionale og nationale grænser
 At indgå i dialog med nordjyske turismeaktører om formidling og markedsføring af nordjyske naturoplevelser.
§4
Til opfyldelse af formålet:
1. Skal Netværket formidle viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger eller andet til såvel medlemmerne som til andre.
2. Kan Netværket indgå i eller formidle samarbejde med nationale og internationale organisationer og projekter, der beskæftiger sig med samme eller beslægtede opgaveområder.
3. Kan Netværket søge ekstern finansiering af fælles projekter
(se fodnote)
Medlemskab
§5
Stk 1 Som medlemmer i Nordjysk netværk for naturoplevelser kan optages:
 Kommuner i Region Nordjylland
 Naturstyrelsen i Region Nordjylland
 Region Nordjylland
 Tværkommunale institutioner som f. eks Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Stk 2: Andre institutioner, organisationer og aktører kan deltage i netværkets møder og aktiviteter.
Stk 3: Medlemskab tegnes ved henvendelse til foreningens sekretær eller formand, og gælder indtil det opsiges eller foreningen ophører.
Stk 4: Medlemskab kan opsiges i forbindelse med årsmødet med 1 måneds varsel.
Organisering
§6
Stk 1: Foreningens højeste myndighed er årsmødet, som afholdes inden udgangen af november måned.
Stk 2: Årsmødet indkaldes med 1 måneds varsel. Forslag til dagsordenen modtages indtil 14 dage før årsmødet, hvorefter dagsorden udsendes.
Stk 3: Alle medlemmer af foreningen har én stemme ved årsmødet. Man kan stemme ved fuldmagt.
Stk 4: Dagsorden for det ordinære årsmøde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab og forslag til budget
4. Valg
 I ulige år vælges en formand for to år
 I lige år vælges en sekretær for to år
5. Orientering og beslutning om væsentlige, fælles aktiviteter i de kommende år
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Eventuelt
Daglig administration af foreningen
§7
Formanden og sekretæren aftaler indbyrdes fordelingen af følgende arbejdsopgaver:
 Indkaldelse af medlemsmøder. Som udgangspunkt afholdes to møder årligt.
 Udarbejdelse af dagsorden til og referat fra medlemsmøderne
 Vedligeholdelse af kontaktinformation for netværkets medlemmer
 Sikre at der udpeges tovholdere for fælles opgaver og fælles repræsentanter til eksterne aktiviteter
 Være kontaktpunkt for arbejdsgrupper
 Sikre indkaldelse af andre interessenter end medlemmerne til medlemsmøderne
 Administration af og regnskab for kontingent.
Økonomi – finansiering
§8
Stk 1: Foreningens aktiviteter finansieres via et årligt kontingent fra hvert af de deltagende medlemmer. Stk 2: Kontingentet fastsættes af medlemmerne i enighed på årsmødet.
Stk 3: Formand og sekretær modtager ikke honorar for deres arbejde.
Stk 4: Omkostninger til møder afholdes af det medlem, som er vært for mødet
Stk 5: Kontingentet kan anvendes til at dække finansiering af ekstern konsulentbistand, vedligehold af fælles hjemmesider, tværregionale samarbejder m.v. hvor dette er i alle medlemmers interesse.
Stk 6: Finansieringen af fælles projekter i regi af Netværket, hvor enkelte medlemmer har en særlig interesse, aftales særskilt med de implicerede medlemmer.
Foreningens ophør
§9
Stk 1: Foreningen kan opløses ved beslutning om dette på årsmødet. Indstilling om foreningens ophør skal fremgå af såvel indkaldelse som dagsorden. Beslutning om ophør kræver at tre fjerdedel af foreningens medlemmer stemmer for det. Er der ikke mødt tilstrækkeligt mange medlemmer til årsmødet til at opnå dette, skal der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, tidligst 2 uger efter det ordinære årsmøde. På det ekstraordinære årsmøde kan foreningen besluttes nedlagt ved almindeligt flertal.
Stk 2: Ved opløsning af foreningen fordeles eventuelle likvider mellem foreningens medlemmer, medmindre der er tale om et beløb som af årsmødet anses for at være for lille til at fordele. I så fald tilfalder midlerne efter årsmødets ønske et projekt eller en organisation som er i overensstemmelse med foreningens formål.
Godkendt af Nordjysk Netværk for Naturoplevelser på stiftende møde den 04.02.2015
Fodnote til § 4: Ved stiftelsen er Netværket involveret i følgende fælles projekter/samarbejder, der går på tværs af regionale og/eller nationale grænser:
 Hærvejens vandre- og cykelruter i Jylland – herunder den europæiske kulturrute ”Sankt Olavs Vejene” i Danmark, Norge og Sverige
 Nordsøstien (North Sea Trail)
 North Sea Cycle Route (Vestkyst ruten og Østkystruten, national cykelrute 1 og 5)
 Det nordjyske friluftskort
 Friluftsguiden
 Scandinavian Trails
 Limfjordsruten

Aktiviteter

Her finder du diverse fælles materialer.